دام و طیور, طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397 1253

آموزش پرورش بز تالی|طرح پرورش بز تالی سال 97|طرح توجیهی احداث مزرعه بز تالی pdf|طرح توجیهی پرورش بز تالی|طرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده تالی|طرح توجیهی رایگان مزرعه بز تالی|کتاب پرورش بز تالی|وام برای بز های اصلاح نژاد شده word دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات آموزشی، محیطی برای یادگیری طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397 تحقیق و توسعه فرهنگ علمی و پژوهشی هستند. دانشگاه‌ها در سطح جهانی به دو دسته دانشگاه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌های آموزشی تقسیم می‌شوند. طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397 دانشگاه‌های تحقیقاتی، برای انجام پژوهش‌های علمی و تولید دانش جدید، برنامه‌ریزی شده‌اند. طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397 از طرف دیگر، دانشگاه‌های آموزشی، برای آموزش و پرورش نسل جدید از کارآفرینان، متخصصین و کارکنان مورد نیاز بازار کار، برنامه‌ریزی شده‌اند.1253 2023-08-03 09:08:31

دانلود

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397 دسته بندي : کارآفرینی » دام و طیور دانلود طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش.مقدمه:نژاد تالی از بزهای شیری- گوشتی در جنوب ایران است، ولی چون دوره شیردهی و میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحاً به عنوان بز گوشتی روی آن حساب باز می کنند.در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می شود.با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک بز نر کافی است.به طور مثال در یک دامداری یا گله ای که ۱۰۰ بز ماده نگهداری می شود، ۳ تا ۴ بز نر لازم است که این موضوع نشان دهنده تاثیر و اهمیت زیاد بزهای نر در عملکرد دامداری نسبت به بزهای ماده را بیان می کند.اما باید جهت خرید بز نر در هر نوع نژادی از جمله تالی معیارهای دیگری مثل سن بز نر که بهترین سن برای نرینگی کردن آن ها از۵/۱ سالگی شروع می شود.مشخصات:بزهاي تالی داراي بـدن کشـیده و دسـت و پـاي بلنـد و پسـتانهاي کوچـک و معمولا آمیخته هاي آن داراي پستانهاي بزرگ و پاندولی میباشد،داشتن موهـاي کوتـاه مناسـب منـاطق گرمسیري، دست و پاهاي بلند و رنگ غالبـاً قهـوه اي، گوشـهاي کوچـک تـا متوسـط و انـدام کشـیده از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود با توجه به خصوصیات تولیدي از قبیل میزان دوقلوزایی (25% تا 45%)، میزان تولید شـیر (0.7 تا 1 کیلوگرم در هر دوره شیر دهی) افزایش وزن روزانه( 50 تا 120 گرم در روز) و توانائی تولیـد ایـن نـژاد در شـرایط سخت محیطی باعث شده است که در چند دهه خیر با نژادهاي مختلـف بـز وارداتـی و داخلـی بـه شـکل غیرکنترل شده و غیر اصولی آمیخته شود که در درازمدت می تواند احتمالا باعـث کـاهش توانـائی تولیـد این نژاد نسبت به گذشته شود.از آنجائیکه این نژاد، یک نژاد شیري و گوشتی مـی باشـد درحـال حاضـر جهت تولید گوشت قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشـتر مـدنظر دامداران مـی باشـد، لـذا ارزش اقتصادي این دام براساس میزان رشد ، راندمان تولید مثل و توانائی تولید استوار است.منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراك دستی است و در مناطقی که بزهاي کرکی وسـیاه موئی پرورش داده می شوند میزان وابستگی به مرتع بیشتر است درمناطق ساحلی توده هاي بز موجود کـه پتانسیل شیردهی بیشتري دارند وا بستگی نسبی کمتري به مرتـع دارنـد وبخشـی از نیـاز آنهـا از طریـق تغذیه تکمیلی برآورده میشود.انواع خوراکهاي تکمیلی ایـن گـروه عبارتنـد از: علفهـاي بـاغی و صـحرایی برداشت شده ، پـس مانـده هـاي محصـولات کشـاورزی ، خرمـای ضـایعاتی ، جـو، سـبوس و نـان خشـک میباشدبه هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقـت بیشـتر در تغذیـه دام امـري ضروري و اجتناب ناپذیر است چون که از لحاظ اقتصادي حدود 70 درصد هزینه دامداري مربوط بـه تغذیـه دام هاستهدف از پرورش بز تالی:قبل از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا بعبـارت دیگـر در راسـتاي تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش بز تالی می شود آنچه مسلم است در شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت چندانی برخوردار (از جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش دهندگان بز، بطور مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.بنابراین آنچه در این خصـوص داراي اهمیت می باشد تولید بزغاله است بز تالی از توان چند قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسـبتا خـوبی برخوردار است و در شرایط کنونی سه زایش در طی دو سال امري تقریبا رایج و طبیعـی در بـین گلـه هـا است.بزغاله تالی بعد از سن از شیرگیري (سه ماهگی ) تا 5الـی 6 مـاهگی از قیمـت و بـازار فـوق العـاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر صادرات و بازار کشورهاي جنوبی خلیج فـارس نیـز از ارزش افـزوده فوق العاده خوبی برخوردار می باشد (متاسفانه این امر هم اکنون بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا توجه به نقش و اهمیتی که تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.بنابراین هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی براي تولید بزغاله سالم و مقاوم به استرسهاي محیطـی و بـا رشـد معقـول لازم است به وضعیت جسمانی ، سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت و توجـه شـود.در همـین راسـتا لازم است شیوه مدیریتی پیشنهاد گردد که با استفاده از امکانات موجود و ایجاد حداقل تغییر در وضـعیت کنونی پرورش و مد نظر قرار دادن جنبه هاي اقتصادي پرورش به اهداف فوق دست یافت.شناسنامه طرح:طرح: احداث مزرعه و پرورش بز تالیتولیدات طرح: شیر و گوشت بزمساحت زمین مورد نیاز:    1,000 مترمربعمساحت زیر بنا:    580 مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز:    3,338,234 هزارریالهزینه جاری طرح: 2,127,753 هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز: 294,390 هزارریالکل سرمایه گذاری طرح:    3,632,623 هزارریالنحوه تامین سرمایه طرح:سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید:    726,525 هزارریالسرمایه گذاری بانک:    2,906,099 هزارریالتسهیلات بلند مدت:    2,670,587 هزارریالتسهیلات کوتاه مدت:    235,512 هزارریالدرآمد سالانه طرح به طور متوسط:    2,628,715 هزارریالتولید در نقطه سر به سر: 67.33 درصدنرخ بازده طرح:    25.13 درصدبازگشت سرمایه به سال:    4.47 سالشاغلین طرح: 3 نفرسال تهیه: 1397فرمت طرح: ورد word با قابلیت ویرایشتعداد صفحات: 30 دسته بندی: کارآفرینی » دام و طیور تعداد مشاهده: 11394 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 30 حجم فایل:472 کیلوبایت   25,000   در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش. محصولات مرتبط: طرح توجیهی احداث واحد پرورش بز اصلاح نژاد شده سانن با ظرفیت 50 راس سال 1397 قیمت : 30,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی پرورش گاومیش سال 97 قیمت : 30,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل مجموعه آموزشی پرورش بز سانن به همراه طرح توجیهی و بانک تصاویر قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی احداث گلخانه هیدروپونیک (کشت بدون خاک) زعفران و گیاهان دارویی سال 96 قیمت : 30,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا در سال 97 قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی پرورش مرغ بومی به صورت ارگانیک در سال 96 قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مروارید سال 96 قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی احداث باغ گز روغن 100 هکتاری سال 96 قیمت : 30,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی فروشگاه سموم کشاورزی سال 97 قیمت : 25,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی گلخانه پرورش گیاهان زینتی 4000 متری سال97 قیمت : 30,000 توضیحات بیشتر دریافت فایل طرح توجیهی پرورش بز تالیطرح توجیهی رایگان مزرعه بز تالیطرح توجیهی احداث مزرعه بز تالی pdfطرح پرورش بز تالی سال 97آموزش پرورش بز تالیکتاب پرورش بز تالیطرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده تالیوام برای بز های اصلاح نژاد شده word کارآفرینی » دام و طیور تعداد مشاهده: 11394 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 30 حجم فایل:472 کیلوبایت
منتشر شده در
 • طرح درس, طرح درس علوم موضوع ازمعدن تا خانه پايه هفتم 72847
 • آموزش|ابتدایی|تدریس|دانش آموزان|دانلود طرح درس علوم موضوع ازمعدن تا خانه پايه هفتم|دبستان))|درس پژوهی|درسنامه|سناریوی آموزشی|طرح درس آماده در مورد علوم موضوع ازمعدن تا خانه پايه هفتم|طرح درس روزانه|طرح درس نویسی|معلم|یادگیری + طرح درس
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور 50611
 • دانلود نمونه سوال درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن رشته مدیریت دولتی|نمونه سوال آماده درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن رشته مد|نمونه سوال پیام نور مدیریت اسلامی و الگوهای آن رشته مدیریت دولتی|نمونه سوال درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن رشته مدیریت دولتی + نمونه سوال
 • سایر, پاورپوینت هايپوكسمي و هايپوكسي 65421
 • پاورپوینت آماده هايپوكسمي و هايپوكسي|پاورپوینت در مورد هايپوكسمي و هايپوكسي|پاورپوینت درباره هايپوكسمي و هايپوكسي|پاورپوینت راجع به هايپوكسمي و هايپوكسي|تحقی|تحقیق هايپوكسمي و هايپوكسي|دانلود پاورپوینت هايپوكسمي و هايپوكسي|هايپوكسمي و هايپوكسي + سایر
 • مهندسی متالورژی, پاورپوینت ماهیچه های دائمی (فلزی) 22387
 • تحقیق|چند تکه|دائمی|ماهیچه|ماهیچه دائمی|ماهیچه فلزی|متالورژی + مهندسی متالورژی
 • سایر, تحقیق سازمان 54945
 • pdf|word|پاورپوینت سازمان|تحقیق آماده سازمان|تحقیق با موضوع سازمان|تحقیق در مورد سازمان|تحقیق درباره سازمان|تحقیق راجع به سازمان|تحقیق سازمان|دانلود تحقیق سازمان|سازمان|ورد + سایر
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس درختان و درختچه های ایران رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه پیام نور 37653
 • دانلود نمونه سوال درس درختان و درختچه های ایران رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست|نمون|نمونه سوال پیام نور درختان و درختچه های ایران رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست|نمونه سوال درس درختان و درختچه های ایران رشته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست + نمونه سوال

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *