سایر, تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم 3875

بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم|تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم|تحقیق در مورد بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم|تحقیق درباره بررسي و روند تكوين و توس|دانلود تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات آموزشی، محیطی برای یادگیری تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم تحقیق و توسعه فرهنگ علمی و پژوهشی هستند. دانشگاه‌ها در سطح جهانی به دو دسته دانشگاه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌های آموزشی تقسیم می‌شوند. تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم دانشگاه‌های تحقیقاتی، برای انجام پژوهش‌های علمی و تولید دانش جدید، برنامه‌ریزی شده‌اند. تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم از طرف دیگر، دانشگاه‌های آموزشی، برای آموزش و پرورش نسل جدید از کارآفرینان، متخصصین و کارکنان مورد نیاز بازار کار، برنامه‌ریزی شده‌اند.3875 2023-08-03 10:06:30

دانلود

تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم دسته بندي : مهندسی عمران » سایر دانلود تحقیق با موضوع بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم،در قالب word و در 116 صفحه، قابل ویرایش.فهرست :چكيده مقدمه  فصل اول ( طرح تحقيق)1-1- بيان مسأله 1-2- تعاريف عملياتي1-3- فرضيه ها 1-4- روش تحقيق 1-5- پيشينه تحقيق 1-6- اهداف تحقيق 1-7- اهميت و ضرورت تحقيق 1-8- امكانات و محدوديت هاي تحقيق فصل دوم ( ويژگي هاي عمومي شهر سميرم)2-1- بررسي موقعيت طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهر سميرم 2-1-1- موقعيت و ويژگيهاي طبيعي سميرم 2-1-2- توپوگرافي 2-1-3- زمين شناسي شهرستان سميرم 2-1-4- معادن 2-1-5- پوشش گياهي 2-1-6- ويژگي هاي اقليمي 2-1-6-1- بارندگي 2-1-6-2- دما و رطوبت 2-1-6-3- باد 2-1-6-4- يخبندان 2-1-6-5- وضعيت تابش و ابرناكي 2-1-7- منابع آب 2-1-7-1- آبهاي سطحي 2-1-7-2- آبهاي زيرزميني 2-2- ويژگي هاي اقتصادي شهرستان سميرم 2-3-1- كشاورزي 2-3-2- زراعت 2-3-3- باغباني 2-3-4- صنعت 2-3-5- خدمات جمع بندي فصل دوم فصل سوم ( عوامل مؤثر در پيدايش و توسعه فيزيكي شهر سميرم)3-1- علل شكل گيري و توسعه شهر سميرم 3-2- جهات توسعه و گسترش فيزيكي شهرسميرم 3-3- اولين محله سميرم 3-4- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فيزيكي شهر سميرم 3-4-1- عوامل طبيعي 3-4-1-1- منابع آب 3-4-1-2- خاك 3-4-2- نقش عوامل انساني در توسعه فيزيكي  شهر سميرم 3-4-2-1- جمعيت 3-4-2-2- شبكه هاي ارتباطي و اثرات آن بر توسعه فيزيكي شهر 3-4-2-3- شبكه هاي ارتباطي درون شهري 3-5- عوامل اقتصادي 3-5-1- سيماي اقتصادي و حوزه نفوذ شهر سميرم 3-6- سياست هاي دولت و مديريت شهري 3-6-1- مهمترين اقدامات شهري 3-7- عامل مذهب 3-7-1- مساجد 3-7-2- حسينه ها 3-7-3- امام زاده ها 3-8- عوامل فرهنگي 3-9- عوامل اجتماعي 3-10- عامل امنيت 3-11- عامل مالكيت 3-12- كاربري اراضي شهر 3-13- توسعه فيزيكي شهر در رشد نظامند (ارگانيك) 3-14- امكانات توسعه شهري 3-15- موانع عمده در توسعه و عمران شهر 3-16- مسائل و مشكلات زيست محيطي شهر جمع بندي فصل سوم فصل چهارم  ( بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر سال (85-1375)4-1- بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهرستان (85-1375) 4-1-1- مسكوني 4-1-2- تجاري 4-1-3- معابر جمع بندي فصل چهارم فصل پنجم ( نتايج رشد فيزيك شهر)5-1- نتايج رشد فيزيكي شهر 5-1-1- نتايج منفي 5-1-2- راهكارهاي مقابله بارشد شهر جمع بندي فصل پنجم فصل ششم ( آزمون فرضيات، نتيجه گيري، پيشنهاداتآزمون فرضيه اول آزمون فرضيه دوم آزمون فرضيه سوم آزمون فرضيه چهارم نتيجه گيري ارائه پيشنهادات منابع و مأخذبخشی از متن تحقیق:پس از انقلا ب كشاورزي، ايجاد شهرها است كه گوردون چايلد از آن به عنوان دومين انقلاب عظيم در فرهنگ انسان نام مي برد. در پيدايش و شكل گيري شهرها عوامل متعددي چون عوامل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با اتكا به شرايط مساعد محيط طبيعي نقش مؤثري داشته است.در ميان مهمترين عوامل پيدايش شهرها، بايستي توسعه شبكه راهها را عادي ترين و مطمئناً قديمي ترين عمل دانست. در بررسي منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات كالا و پيشرفتهاي تجاري، كه منجر به يك محل قابل استفاده و دائمي در يك موقعيت مطلوب مي گردد و عامل افراد بشري را كه كارشان موجب پيشرفت ارگانسيم شهري شده است بايستي از جمله مواردي دانست كه به ايجاد شهرها، كمك ارزنده اي نموده است. تبادلات كالا و وجود محلي براي چنين تبادلاتي كه مي توان بازارهاي شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتيجة پيدايش آن دانست، در توسعه و ايجاد شهر نقش مؤثري داشته است. به هر صورت توسعه شهري متأثر از فرآيندهاي طبيعي، اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي،‌ سياسي است كه در طول تاريخ، مراحل گوناگون را طي كرده است. شهرها در طول زمان، رشد مي يابند و آنچه كه امروزه به مشكلات شهري معروف است روز به روز بالاتر مي شود.شهر يكي از تكامل يافته ترين پديده هاي جغرافيايي است كه عبارت از چشم اندازيهاي ساخته شده به دست انسان كه نتيجه آخرين دخالت ها و پيشرفته ترين عملكردهاي انسان در محيط زيست خود به شمار مي رود. در حقيقت شهر آخرين مظاهر پيشرفت فني، اقتصادي و فرهنگي را در محيط هاي مساعد طبيعي نشان مي دهد كه تراكم جمعيت، دوري از اقتصاد  بسته كشاورزي، نقش يابي، ارتباط و شكل گيري اكولوژي شهري از ويژگي هاي اصلي آن محسوب مي شود. همچنين شهر الگوي كاملي از زندگي اجتماعي است، اجتماعي كه از سينه جوامع روستايي قد كشيده است.  امروز رشد فزاينده جمعي شهرها و تغيير و تحولات سريع اجتماعي و اقتصادي آنها شكل تازه اي از شهر و شهرنشيني را به وجود آورده است. اين شكل شهر نشيني با آنچه كه در قبل از سالهاي 1300 در شهرها ديده مي شد تفاوت بسيار زيادي دارد. از اين رو امروز در بررسي هاي جغرافياي شهري، سياستهاي حاكم بر شهرها، تحليل تصميمات حكومتي در مورد خلق فضاهاي فيزيكي و اجتماعي و فرهنگي كيفيت دسترسي مردم شهرها به نيازهاي اساسي و چگونگي توزيع فضايي مراكز خدمات شهري، عدالت اجتماعي در شهر و نيز توسعه پايدار شهري از مهمترين مسائل مورد توجه محققان است تحقيق حاضر در هفت فصل به شرح زير گرد آوري شده است: فصل اول شامل طرح تحقيق مي باشد در اين فصل با طرح مسأله و تبيين آن و همچنين اهداف و ضرورت  و اهميت آن فرضيه هاي تحقيق مشخص گرديده است. در فصل دوم به ويژگي هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي اشاره اي شد و درفصل سوم عوامل موثر در پيدايش و توسعه شهر سميرم مورد بررسي  و تحليل قرار گرفته است. در فصل چهارم به بررسي و  ارزيابي شاخص هاي زمين شهري پرداخته شده در فصل پنجم به بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر ( سال 1375 تا 1385)، فصل ششم نتايج مثبت و منفي رشد فيزيكي شهر و در فصل هفتم به جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته شده است. دسته بندی: مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 200 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 116 حجم فایل:16,585 کیلوبایت   50,000   در قالب word و در 116 صفحه، قابل ویرایش. بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم دانلود تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم تحقیق در مورد بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم تحقیق بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم تحقیق درباره بررسي و روند تكوين و توس مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 200 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 116 حجم فایل:16,585 کیلوبایت
منتشر شده در
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس روش تحقيق پيشرفته رشته زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پیام نور 33121
 • دانلود نمونه سوال درس روش تحقيق پيشرفته رشته آموزش زبان فارسی|نمونه سوال آماده درس روش تحقيق پيشرفته رشته آموزش زبان فارسی|نمونه سوال پیام نور روش تحقيق پيشرفته رشته آموزش زبان فارسی|نمونه سوال درس روش تحقيق پيشرفته رشته زبان و ادبيات فارسی + نمونه سوال
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس فارسی مقدماتی رشته کلیه رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور 48801
 • دانلود نمونه سوال درس فارسی مقدماتی رشته کلیه رشته های علوم انسانی|نمونه سوال آماده درس فارسی مقدماتی رشته کلیه رشته های ع|نمونه سوال پیام نور فارسی مقدماتی رشته کلیه رشته های علوم انسانی|نمونه سوال درس فارسی مقدماتی رشته کلیه رشته های علوم انسانی + نمونه سوال
 • مهندسی مکانیک, تحقیق انواع واشر 9981
 • pdf|word|انواع واشر|پاورپوینت انواع واشر|تحقیق آماده انواع واشر|تحقیق انواع واشر|تحقیق با موضوع انواع واشر|تحقیق در مورد انواع واشر|تحقیق درباره انواع واشر|تحقیق راجع به انواع واشر|دانلود تحقیق انواع واشر|ورد + مهندسی مکانیک
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس برنامه ريزي روستايي در ايران رشته جغرافياي انسانی دانشگاه پیام نور 45075
 • دانلود نمونه سوال درس برنامه ريزي روستايي رشته علوم اجتماعی|نمونه سوال آماده درس برنامه ريزي روستايي رشته علوم اجتماعی|نمونه سوال پیام نور برنامه ريزي روستايي رشته علوم اجتماعی|نمونه سوال درس برنامه ريزي روستايي در ايران رشته جغرافياي انسانی + نمونه سوال
 • جغرافیا, نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان) 131187
 • استان اصفهان|جهت شیب|جهت شیب استان ها|دانلود نقشه جهت شیب|نقشه جهت جغرافیایی|نقشه جهت شیب|نقشه جهت شیب استان ها|نقشه رستری جهت شیب|نقشه ی جهت شیب شهرستان چادگان|نقشه ی جهت شیب شهرستان ها + جغرافیا
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان رشته مهندسی مدیریت اجرایی و پروژه دانشگاه پیام نور 38481
 • دانلود نمونه سوال درس بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان رشته مهندسی مدیریت اجرای|نمونه سوال پیام نور بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان رشته مهندسی مدیریت اجرایی و پروژه|نمونه سوال درس بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان رشته مهندسی مدیریت اجرایی و پروژه + نمونه سوال

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *