سایر, تحقیق شهرشناسي 3455

pdf|word|پاورپوینت شهرشناسي|تحقیق آماده شهرشناسي|تحقیق با موضوع شهرشناسي|تحقیق در مورد شهرشناسي|تحقیق درباره شهرشناسي|تحقیق راجع به شهرشناسي|تحقیق شهرشناسي|دانلود تحقیق شهرشناسي|شهرشناسي|ورد دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات آموزشی، محیطی برای یادگیری تحقیق شهرشناسي تحقیق و توسعه فرهنگ علمی و پژوهشی هستند. دانشگاه‌ها در سطح جهانی به دو دسته دانشگاه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌های آموزشی تقسیم می‌شوند. تحقیق شهرشناسي دانشگاه‌های تحقیقاتی، برای انجام پژوهش‌های علمی و تولید دانش جدید، برنامه‌ریزی شده‌اند. تحقیق شهرشناسي از طرف دیگر، دانشگاه‌های آموزشی، برای آموزش و پرورش نسل جدید از کارآفرینان، متخصصین و کارکنان مورد نیاز بازار کار، برنامه‌ریزی شده‌اند.3455 2023-08-03 09:58:57

دانلود

تحقیق شهرشناسي دسته بندي : مهندسی عمران » سایر دانلود تحقیق با موضوع شهرشناسي،در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش.فهرست:پيشگفتار فصل اول ـ طرح مسئله – بيان و شرح مسئله – اهداف پژوهش الف- هدف اصلي ب- اهداف فرعي – زمينه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش) – نوع پژوهش‌ – ابزار گردآوري اطلاعات – جامعه آماري – نمونه‌گيري الف- حجم نمونه‌ – واحد تحليل – تصريح مفاهيم فصل دوم ـ يافته‌هاي پژوهشي – سيماي پاسخگويان الف- جنس و سن ب- تحصيلات ج- وضعيت تأهل د- وضعيت اشتغال فصل سوم ـ نتايج تفصيلي – يافته‌هاي پژوهشي – سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب جنس – سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب سن – سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب ميزان تحصيلات  – انگيزه افراد از اقامت در كيش الف- انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك جنس و سن ب ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك ميزان تحصيلات ج ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل – رضامندي از كار و فعاليت در جزيره كيش الف- ميزان رضايت افراد از فعاليت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات ب- مهمترين دلايل رضايت از فعاليت در كيش ج- عدم رضايت از فعاليت در كيش – ميزان رضايت از اقامت در كيش الف- مهمترين دلايل رضايت بالاي ساكنان از سكونت در كيش ب- مهمترين دلايل افرادي كه از اقامت در كيش رضايت چنداني نداشتند – چگونگي زندگي يكجانشينان از نظر قرابت و خويشاوندي در خانواده الف- مهمترين دلايل اين امر (جدول 3-7-1) ب- چگونگي زندگي ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات – نظرات ساكنان درمورد وضعيت بهداشت و درمان كيش الف -پاسخگويان پيشنهادات درخور توجهي براي بهبود وضعيت بهداشتي و درماني كيش ارائه داده‌اند ب- چگونگي ‌ وضعيت بهداشت و درمان در كيش از نظر پاسخوگويان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات – معاشرت ساكنان با يكديگر و سطح اين نوع معاشرت الف- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك جنس و سن ب- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات – دفعات مسافرت ساكنان به مناطق ديگر در سال و چگونگي آن الف- تعداد مسافرت سالانه ساكنان به خارج از كيش به تفكيك  وضعيت تأهل و تحصيلات ب- مهمترين دلايل خروج از كيش از سوي پاسخگويان ج- مهمترين دلايل  عدم خروج و سفر اندك افراد از جزيره كيش – مشاركت ساكنان براي اداره بهتر جزيره الف- مشاركت و همفكري با مسئولان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات -نظر پاسخگويان در ارتباط با ميزان رعايت برخي رفتارهاي اجتماعي توسط اهالي و گردشگران – پوشش مناسب الف- ساكنان ب- گردشگران – رفتار مناسب در معابر عمومي الف- اهالي ب- گردشگران – رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي الف –ساكنان ب- گردشگران – ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گروههاي مختلف الف -ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط اهالي كيش ب- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گردشگران ج- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط مديران و مسئولان تصميم‌گير د- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط كاركنان و مأموران سازمانها و نهادهاي مختلف – ميزان وقوع پاره‌اي از جرايم اجتماعي از ديدگاه پاسخگويان در كيش الف- جرائم اقتصادي ب- اعتياد ج- فحشا د- قاچاق مواد مخدر چگونگي گذران اوقات فراغت ساكنان كيش الف- تماشاي تلويزيون ب- گوش كردن به موسيقي ج- ديدار دوستان و آشنايان د- شركت در مراسم سوگواري مذهبي ه- شركت در اعياد و جشنهاي مذهبي و- شركت در اعياد و جشنهاي ملي – رواج برخي از رفتارهاي اجتماعي در ميان اهالي كيش  – ميزان رضامندي افراد از وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش  مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش الف- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز درماني و بهداشتي ب- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز فرهنگي و آموزشي ت- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز تفريحي، سرگرمي و ورزشي ث- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز مذهبي ج- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت وسايل ارتباط جمعي ح- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت  مراكز اطلاع‌رساني خ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل درون شهري د- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مقررات راهنمايي و رانندگي ذ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت امنيت فردي ر- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت رسيدگي به شكايات ز- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل برون منطقه‌اي س- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت نظارت بر مراكز خريد ش- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت در مورد بهبود وضعيت ص- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت بهبود وضعيت رستورانها و چايخانه‌ها ض- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت سالنهاي تأتر، نمايش و سينما – بررسي وضعيت آموزش در جزيره كيش الف- آموزش رسمي ب- وضعيت مدرسان ت- محتواي آموزش ث- فضاي آموزشي ج- مدت آموزش ح- تنوع رشته‌ها خ- امكانات ورزشي مدارس د- امكانات اياب و ذهاب ذ- آموزش غير رسمي – بررسي وضعيت تشكل‌هاي صنفي در منطقه آزاد كيش الف- درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك جنس و سن ب -درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات ج- نقش تشكلهاي صنفي در تأمين منافع اعضا از ديدگاه پاسخگويان به تفكيك جنس و سن د- ميزان مشاركت اعضا در انتخابات تشكلهاي صنفي – ميزان آگاهي ساكنان از فن‌آوري اطلاعات (IT) – بررسي وضعيت مسكن ساكنان جزيره كيش فصل چهارم ـ سيماي پاسخگويان – سيماي پاسخگويان الف- جنس و سن ب –تحصيلات ج- وضعيت اشتغال د- وضعيت تأهل – ويژگيهاي سفر گردشگران الف- مدت اقامت در كيش ب- مدت اقامت گردشگران در كيش يه تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات ت- تعداد سفرهاي قبلي گردشگران در كيش ث- انگيزه مسافرت گردشگران در كيش ج- چگونگي سفر به كيش ح- همراهان گردشگران خ- محل اقامت گردشگران در جزيره كيش د- مشغله و سرگرمي گردشگران در طول اقامت در كيش ذ- دلپذيرترين سرگرميهاي گردشگران در كيش ر- جالبترين ويژگيهاي كيش از نگاه گردشگران ز- تصور قبلي گردشگران از كيش ژ- ميزان تطابق واقعيتهاي كيش با تصورات پيشين گردشگران – تصور قبلي گردشگران در جزيره كيش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها – ميزان رضايت گردشگران از مسئولين و كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش الف- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتها ب- دلايل رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران ت- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي ث- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك ج- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي ح- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها خ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي د- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس ذ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي ر- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان رستوران ز- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان چايخانه‌هاي سنتي – ميزان عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان ـ كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش الف- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتگاهها ب- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران ت- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي ث- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك ج- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي ح- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها خ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي د- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس ذ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي ر- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رستورانها ز- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار چايخانه‌هاي سنتي – ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره كيش از گردشگران الف- نظر گردشگران در مورد ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره كيش از گردشگران – كمبودهاي جزيره كيش در عرصه هاي مختلف از نگاه گردشگران و پيشنهاد آنها الف- پيشنهاد گردشگران در مورد رفع كمبودها در محيط‌هاي ورزشي جزيره كيش ب- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در مراكز بهداشتي و درماني ت- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در سينماي جزيره كيش ث- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها و كاستيها در سالنهاي تأتر و نمايش ج- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در پلاژهاي سواحل جزيره كيش ح- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در كنسرتهاي موسيقي درجزيره كيش خ- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها و كاستيها در برگزاري جشنواره در جزيره كيش د- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها در چايخانه‌هاي سنتي در جزيره كيش ذ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در رستورانهاي جزيره كيش ر- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در محل بازي و تفريح كودكان ز- پيشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعيت بهداشتي منطقه كيش س- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در مراكز اطلاع‌رساني جزيره كيش ش- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در كتابخانه‌هاي عمومي ص- پيشنهاد گردشگران براي رفع نواقص و كاستيها در ارتباط با تابلوها و علائم رانندگي ض- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در بازارهاي خريد ط- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي عرضه نشريات ظ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي خودپرداز بانكها ع- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در وسايل حمل و نقل شهري غ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كيش – نظر گردشگران در مورد وجود برخي جرايم و ناهنجاريهاي اجتماعي در كيش الف- مشاهدات گردشگران پيرامون انواع دزدي طي مدت اقامت در كيش ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طي مدت اقامت در كيش ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهين طي مدت اقامت در كيش ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طي مدت اقامت در كيش ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع كلاهبرداري طي مدت اقامت در كيش ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طي مدت اقامت در كيش خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تكدي‌گري (گدايي) طي مدت اقامت در كيش د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعايت مقررات اجتماعي طي مدت اقامت در جزيره كيش ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگي طي مدت اقامت در كيش ر- مشاهدات گردشگران در مورد ساير تخلفات طي مدت اقامت در كيش – نظر گردشگران و ارزشهاي مورد قبول جامعه الف -نظر گردشگران در مورد تأثير سفر كيش در روحيه آنها ب- نظر گردشگران در مورد مزيتهاي جزيره كيش نسبت به ساير منطقه گردشگري ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازي از ويژگيهاي برجسته كيش براي ساير شهرهاي ايران – نتيجه‌گيري – تحليل مديران ومسئولان نسبت به وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش – نكات قوت و ضعف منطقه آزاد كيش – سياست هاي اتخاذ شده در سالهاي گذشته پيرامون نيازهاي فرهنگي و اجتماعي كيش – مهمترين نياز فرهنگي و اجتماعي منطقه آزاد كيش براي پاسخ به تقاضاي گردشگران-اهالي، تجار، كسبه الف- گردشگران ب- اهالي – مشكلات پيش روي مديران و راهكارهاي بدون رفت از اين مشكلات در كيش – توسعه فرهنگي و اجتماعي منطقه كيش و برنامه هاي پيش روي آن – ايجاد الگوهاي فرهنگي و اجتماعي در جزيره كيش و تبديل آنها به صورت هنجارهاي اجتماع و تصميم آنها به شهرهاي ديگر ايران – استفاده از الگوئي خاص در حوزه فرهنگي و اجتماعي جزيره كيش – مزايا و معايب منطقه آزاد تجاري كيش در مقايسه با مناطق آزاد كشورهاي حوزه خليج فارس – اولويت در برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي در چشم انداز آينده جزيره كيش – ميزان همگرايي فرهنگي در گروههاي صنعتي در جزيره كيش – طول مدت همنوائي نومهاجران با فرهنگ حاكم بر جزيره كيش – ميزان موفقيت منطقه آزاد كيش در ايجاد يك همگرايي فرهنگي در ميان افراد نومهاجر – تأثير يگاني فرهنگي در نظم اجتماعي حاكم بر جامعه كيش – نقش فرهنگ مداري جامعه كيش با هنجار شكنان و اثرات آن در كاهش جرائم – مهمترين منابع و مأخذ بخشی از متن تحقیق:منطقه آزاد كيش با سواحل مرجاني و آب و هواي دلپذير ، به مثابه دهكده اي مدرن است كه در آن افراد از لحاظ فرهنگي ، قومي و آئيني با يكديگر متفاوتند. اين جزيره را مي توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. اول بوميان كه شرايط ، زبان و فرهنگ ويژه خود را دارند و مي كوشند آن را همچنان پاس دارند و به آيندگان خود منتقل نمايند ، در اينجا عامل سنت پيونددهندة ميان افراد است ، از اين رو اين بخش از منطقه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي از ثبات و انسجام نسبي بيشتر برخوردار است. اما در بخش دوم مربوط مي شود به نو مهاجراني كه با پاره فرهنگ هاي گوناگون كه از نقاط مختلف كشور و حتي كشورهاي ديگر با انگيزه كار و درآمد زياد و زندگي در يك محيط آرام و مدرن به اين منطقه كشيده شده اند. از اينرو ساختار جميتعي ساكن و متحرك و بسيار ناهمگون ، با بازارهاي مدرن و متنوع و همچنين گردشگاههاي فرح بخش سبب شده است تا هر ساله شمار زيادي از اهالي كشورها و همچنين شماري از گردشگران ديگر كشورها به بهانه خريد و تفريح به اين منطقه كشيده شوند و بدين ترتيب وضعيت منحصر به فردي را براي اين منطقه پديد آورد. منطقه آزاد كيش را مي توان در واقع تنفس فرهنگي كشور دانست كه هر فردي با هر موقعيتي و اعتقادي مي تواند ايامي را بدون دغدغه بگذراند. مجموعه اين عوامل سبب شده است منطقه آزاد كيش امروزه به عنوان قطب گردشگري و تجاري در منطقه مطرح شود.نبود جمعيت كارآمد بومي و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نيروهاي انساني ماهر را مي طلبد از اين رو براي سامان بخشيدن به نيازهاي اجتماعي ، اقتصادي ، صنعتي و اداري و انتظامي جزيره كيش ميزبان مهاجراني در اين عرصه گرديده كه اين امر خود موجب ناهمگوني بيشتر در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي اين منطقه گرديده است كه در چنين شرايطي برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي از جايگاه خاصي برخوردار است و بايد نسبت به آن توجه ويژه اي مبذول شود. دسته بندی: مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 261 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 180 حجم فایل:422 کیلوبایت   50,000   در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش. شهرشناسي دانلود تحقیق شهرشناسي تحقیق در مورد شهرشناسي تحقیق شهرشناسي تحقیق درباره شهرشناسي تحقیق راجع به شهرشناسي تحقیق آماده شهرشناسي تحقیق در مورد شهرشناسي پاورپوینت شهرشناسي ورد word تحقیق با موضوع شهرشناسي pdf مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 261 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 180 حجم فایل:422 کیلوبایت
منتشر شده در
 • سایر, پاورپوینت ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان 70881
 • ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان|پاورپوینت در مورد ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان|تحقیق ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در|دانلود پاورپوینت ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان + سایر
 • کارورزی, گزارش کارورزی 4 (محور درس پژوهی) رشته دبیری تاریخ ( دانشگاه فرهنگیان ) 68127
 • اقدام پژوهی|پژوهش روایی|دانش آموز|دانشجو معلم|دانشگاه فرهنگیان|دانلود گزارش کارورزی 4 (محور درس پژوهی) رشته دبیری تاریخ ( دانشگاه فرهنگیان )|دبستان))|دبیرستان|درس پژوهی|راهنمای معلم|فرم الف|فرم ب|فرم جیم|کنش پژوهی|گزا|گزارش تخصصی + کارورزی
 • مدیریت سازمانی, تحقیق تدوین استراتژی در راستای آموزش و پرورش نیروی انسانی در صنعت ریخته‌گری 26033
 • آشنایی با صنعت ریخته‌ گری|آموزش و پرورش نیروی انسانی در صنعت ریخته‌ گری|پاورپوینت صنعت ریخته‌ گری|پایان نامه صنعت ریخته‌ گری|تحقیق صنعت ریخته‌ گری|تدوین استراتژی|تدوین استراتژی صنعت ریخته‌ گری|مقاله صنعت ریخته‌ گری + مدیریت سازمانی
 • سایر, تحقیق چگونه يك مدير عامل موفق شويم 54767
 • تحقیق آماد|تحقیق چگونه يك مدير عامل موفق شويم|تحقیق در مورد چگونه يك مدير عامل موفق شويم|تحقیق درباره چگونه يك مدير عامل موفق شويم|تحقیق راجع به چگونه يك مدير عامل موفق شويم|چگونه يك مدير عامل موفق شويم|دانلود تحقیق چگونه يك مدير عامل موفق شويم + سایر
 • طرح درس, طرح درس علوم پایه چهارم با موضوع رسانا و نارسانا 66731
 • آموزش|ابتدای|تدریس|دانش آموزان|دانلود طرح درس علوم پایه چهارم با موضوع بدن ما 1|درس پژوهی|درسنامه|سناریوی آموزشی|طرح درس آماده|طرح درس روزانه|طرح درس علوم پایه چهارم با موضوع رسانا و نارسانا|طرح درس نویسی|معلم|یادگیری + طرح درس
 • سایر, پاورپوینت دعا مخصوص کودکان (آموزشی) 59569
 • پاورپوینت آم|پاورپوینت در مورد دعا مخصوص کودکان (آموزشی)|پاورپوینت درباره دعا مخصوص کودکان (آموزشی)|پاورپوینت راجع به دعا مخصوص کودکان (آموزشی)|تحقیق دعا مخصوص کودکان (آموزشی)|دانلود پاورپوینت بازی جوانمردانه|دانلود پاورپوینت دعا مخصوص کودکان (آموزشی)|دعا مخصوص کودکان (آموزشی) + سایر

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *