سایر, گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي 301

دانلود رایگان گزارش کارآموزی امور اداری|دانلود گزارش کارآموزی امور اداری|دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداری|گزارش کارآموزی امور اداری|گزارش کارآموزی رشته امور اداری|گزارش کارآموزی مدیریت امور اداری|نمونه گزارش کارآموزی رشته امور اداری دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات آموزشی، محیطی برای یادگیری گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي تحقیق و توسعه فرهنگ علمی و پژوهشی هستند. دانشگاه‌ها در سطح جهانی به دو دسته دانشگاه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌های آموزشی تقسیم می‌شوند. گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي دانشگاه‌های تحقیقاتی، برای انجام پژوهش‌های علمی و تولید دانش جدید، برنامه‌ریزی شده‌اند. گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي از طرف دیگر، دانشگاه‌های آموزشی، برای آموزش و پرورش نسل جدید از کارآفرینان، متخصصین و کارکنان مورد نیاز بازار کار، برنامه‌ریزی شده‌اند.301 2023-08-03 08:22:18

دانلود

گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي دسته بندي : کارآموزی » سایر دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌ اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي در بيمارستان،در قالب  word و در 248 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:مقدمهتاريخچه بيمارستان امام حسين (ع)اساسنامه بيمارستان امام حسين (ع)فصل دوم: مطالعه منابعبرنامه‌ريزيتعريف برنامه‌ ريزيجايگاه برنامه‌ ريزي در سازمانمزاياي برنامه‌ ريزيارتباط برنامه‌ ريزي با ساير وظايف مديريتتقدم برنامه‌ ريزي نسبت به ساير وظايف مديريتروش‌هاي حل مشكلاتمعرفي تكنيك‌ هاي تصيم‌گيريمعرفي مراحل طراحي برنامه‌ ريزي عملياتيمعرفي تكنيك‌ هاي برنامه‌ ريزينظام برنامه و تأمين نيروي انسانيطرح‌ريزي و برآورد احتياجات منابع انسانياستخدامكارمنديابي منابع داخلي و خارجيروش‌ هاي انتخاب و گزينشنظام بهسازي منابع انسانيارزيابي شايستگي كاركناننظريه‌ هاي ارزيابينظام نگهداري منابع انسانيبهداشت و ايمني در محيط كارخدمات رفاهي و بيمه و خدمات پرسنلآموزش ضمن خدمت كاركنان و مديرانبرنامه‌ ريزي و طرح‌ ريزي نيوري انساني بيمارستان امام حسين (ع)سازمان:تعريف سازماننقش سازمان در عصر كنونيسازمان‌هاي رسميسازمان‌هاي غيررسميتأثير سازمان هاي غيررسمي به سازمان هاي رسميفوائد سازمان هاي غيررسميانواع نمودارهاي سازمانيسازمان در در قالب سيستماصول سازماندهيمباني و انواع تقسيم كار و طبقه‌ بندي وظايف در سازمانمزايا و معايب تقسيم كارتوسعه شغلي و چرخش شغليقلمرو نظارت در سازمانيصف و ستادلزوم استقرار واحدهاي ستادياختيار و مسئوليتتفويض اختيارهماهنگي و اهميت راه هاي ايجاد هماهنگيمديريت زمان در سازمانمديريت بحران در سازمانچارت بيمارستان امام حسين (ع)نيروي انساني در بيمارستان امام حسين (ع)وضعيت نيروي انسانيگروه‌ هاي شغلي بيمارستان امام حسين (ع)تنظيم گروه‌ ها شغليتاريخچه طبقه بندي مشاغل در ايرانخلاصه‌اي از تاريخچه و سير تحول و فوايد طبقه‌ بندي مشاغلطبقه‌بندي مشاغل در بيمارستان امام حسين (ع)علل وجود طبقه‌ بندي مشاغلاجراي طبقه بندي مشاغل در آنفوايد طبقه‌ بندي مشاغلشرح وظايف هر يك از مشاغلنظام پرداخت در بيمارستان امام حسين (ع)توضيح در مورد نحوه تنظيم ليست حقوق و مزايا و نظام پرداخت آننحوة محاسبه حق بيمهبازنشستگياضافه‌ كاريخريد كاركنانمالياتغيبتحوادثنحوه پرداخت وام‌ ها از قبيل وام ازدواج و وام مسكنصدور احكامنحوة صدور احكام داخلي كاركناننحوة اعطای رتبه، مرتبه گروه و درجه ارتقاءارزشيابي مشاغلارزشيابي مشاغل و روش‌ هاي مختلف آن از جهت نظرينحوه ارزشيابي مشاغل در محل كارآموزيبايگاني و اداره امور اسناديتعريف بايگاني و اداره امور اسناديضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مداركطبقه‌ بندي و روش هاي تنظيم اسناداصول و روش هاي مختلف بايگانينحوه بايگاني اسناد و مدارك تخصصيتعريف مكاتبات اداري و امور دفتريهدف و وظايف اداره امور دفتري و دبيرخانهروش‌ هاي اداره امور دفتري و انواع دبيرخانهفرم‌ ها ودفاتر و وسايل امور دفتريانواع نامه‌ هاي اداري و مراحل آنشيوه نگارش براي نامه‌ هاي اداريبررسي روش‌ هاي اداري محل كارآموزيسيستم بايگانيمديريت امور اسنادنحوة مكاتبات و امور دبيرخانه محل كارآموزياموال:تعريف انواع اموالانواع مالكيتاموال دولتينقش ديوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتيانبار:تعريف انباراهميت و جايگاه انباروظايف مدير انبارانواع طبقه‌ بندي كالااستانداردهاي موجود در انبارداريروش‌ هاي مختلف انبار كردن كالاشيوه‌ هاي كنترل موجودي در انبارحمل و نقل در انبارمسائل ايمني انبارسيستم پشتيباني در محل كاراموزيبررسي سيستم پشتيبانيكارپردازي (تداركات)نحوة تأمين نيازمندي‌ هاروش‌هاي انبارداريسيستم حسابداريتعريف حسابداريحسابداري يك موسسه بايگانيصدور سندتنظيم دفاتر روزنامه و كلانجام اصلاحاتتنظيم تراز آزمايشتنظيم صورت سود و زيانتنظيم صورت حساب سرمايهتنظيم ترازنامهثبت روزنامه بستن حساب هاي موقت و انتقال به دفتر كلتنظيم تراز اختتاميبستن حساب هاي دائم و انتقال به دفتر كلتنظيم تراز اختتامي- افتتاح حساب ها در اول دوره در دفاتر روزنامه و كلتعريف بودجه و اصول آنمراحل بودجهانواع طبقه‌ بندي بودجه از نظر درآمد و هزينه‌ هانحوه تهيه و مبادله موافقت‌ نامه‌ هاي جاري و طرح‌ هاي عمرانيانواع بودجه‌هاي عملياتيسيستم حسابداري محل كارآموزيروش تحقيق:شناخت روش علمي تحقيقشناخت مسئله يا مشكل به منظور آغاز تحقيقتنظيم سئوالات تحقيقنحوة تدوين و تبيين فرضيه در باب علل به وجود آمدن مشكلانتخاب فرضيه يا فرضيه‌هاي اهمتعريف جامعه آماري و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آنروش هاي مختلف يادداشت‌ برداريجمع آوري اطلاعات براي فرضيه يا فرضيه‌ هاي اهمطبقه بندي اطلاعات جمع آوري شدهتجزيه و تحليل اطلاعاتطرز تهيه گزارش تحقيق يا كتابفصل سوم: مقايسه و تجزيه و تحليلفصل چهارم: نتايج پيشنهادات و محدوديت ها در عملبخش اول- نتايجنتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليلبخش دوم- پيشنهاداتپيشنهادات اجراييپيشنهاد به منظور تحقيق در آيندهبخش سوم- محدوديت‌ ها در عملاهم محدوديت‌ هاپيوست‌ ها دسته بندی: کارآموزی » سایر تعداد مشاهده: 12969 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 248 حجم فایل:924 کیلوبایت   45,000   در قالب word و در 248 صفحه، قابل ویرایش. گزارش کارآموزی امور اداریگزارش کارآموزی رشته امور اداریگزارش کارآموزی مدیریت امور اداریدانلود گزارش کارآموزی امور اداریدانلود رایگان گزارش کارآموزی امور اداریدانلود گزارش کارآموزی رشته امور ادارینمونه گزارش کارآموزی رشته امور اداری کارآموزی » سایر تعداد مشاهده: 12969 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 248 حجم فایل:924 کیلوبایت
منتشر شده در
 • حقوق, نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی 107703
 • آیین دادرسی مدنی|نمونه سوال آیین دادرسی مدنی|نمونه سوال حقوق|نمونه سوال وکالت|نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی + حقوق
 • نمونه سوال, نمونه سوال درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور 45361
 • دانلود نمونه سوال درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی|نمونه سوال آماده درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بد|نمونه سوال پیام نور مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی|نمونه سوال درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی + نمونه سوال
 • فیزیک, گزارش کار آزمایشگاه فیزیک سقوط آزاد 107567
 • آزمایش سقوط آزاد فیزیک|آزمایشگاه فیزیک 1 سقوط آزاد|آزمایشگاه فیزیک سقوط آزاد|دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 سقوط آزاد|دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک سقوط آزاد|گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 سقوط آزاد|گزارش کار آزمایشگاه فیزیک سقوط آزاد + فیزیک
 • مهندسی مکانیک, بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش 23977
 • بازرسی التراسونیک|بازرسی جوش|پاورپوینت بازرسی جوش|پاورپوینت عیوب جوشکاری|تحقیق بازرسی التراسونیک|تحقیق بازرسی جوش|تحقیق عیوب جوشکاری|عیوب جوشکاری|مقاله بازرسی التراسونیک|مقاله بازرسی جوش|مقاله عیوب جوشکاری + مهندسی مکانیک
 • سایر, پاورپوینت اجزاء روند ارزیابی مصدوم ترومایی 91321
 • اجزاء روند ارزیابی مصدوم ترومایی|پاورپوینت در مورد اجزاء روند ارزیابی مصدوم ترومایی|پاورپوینت راجع به اجزاء|تحقیق اجزاء روند ارزیابی مصدوم تروماییپاورپوینت درباره اجزاء روند ارزیابی مصدوم ترومایی|دانلود پاورپوینت اجزاء روند ارزیابی مصدوم ترومایی + سایر
 • سایر, پاورپوینت کورینه باکتریوم دیفتریه و لیستریا 65397
 • پاورپوینت در مورد کورینه باکتریوم دیفتریه و لیستریا|پاورپوینت درباره کورینه باکتریوم دیفتریه و لیستریا|پاورپوینت راجع به|تحقیق کورینه باکتریوم دیفتریه و لیستریا|دانلود پاورپوینت بازی جوانمردانه|دانلود پاورپوینت کورینه باکتریوم دیفتریه و لیستریا|کورینه باکتریوم دیفتریه و لیستریا + سایر

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *